Aday memur iken görevine son verilenlerin 3 yıl geçsede 92 inci madde hükmünden faydalanamıyacağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur olarak görev yapmakta iken bahsi geçen Kanunun 56?ncı maddesi uyarınca görevine son verilen ilgilinin başka bir yere atanmasının mümkün olup olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 54, 55, 56, 57, 92 Tarih : 12/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 73. sayfa

Çevre ve Orman Bakanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur olarak görev yapmakta iken bahsi geçen Kanunun 56?ncı maddesi uyarınca görevine son verilen ?.?ın Çiğli Belediyesi emrine atanmasının mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56?ncı maddesinin birinci fıkrasında; ?Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.? hükmü, 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise; ?Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50?nci maddesinin birinci fıkrasında; "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmüne, ikinci fıkrasında ise; "Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir." hükmüne; 3.5.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; ?Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.? hükmüne, 14 üncü maddesinde ise; "Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS?ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır." hükmüne; aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde de; ?Kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir..." hükmü, 23 üncü maddesinde ise; "Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir.? hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56?ncı maddesi uyarınca görevine son verilenlerin Devlet memuru olabilmesi için memuriyetlerine son verildiği tarihten itibaren 3 yıl geçmiş olması kaydıyla, Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmaları ve sınav sonucuna göre aldığı puan doğrultusunda (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise ÖSYM Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya adı geçen Başkanlığa başvuruda bulunması gerekmekte olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56?ncı maddesi uyarınca görevine son verilenler hakkında bahsi geçen Kanunun 92?nci maddesinin uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.