Kaldırılan kadroların ek göstergesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinin (B) bendi hükmü gereğince, Belediye Başkan Yardımcısı iken 1 inci dereceli Müşavir kadrosuna atanan ilgiliye, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri kadrosu için belirlenen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği Hk.


Kanun / Madde(ler) 5434 / 50 Tarih : 16/05/1990
Kaynak 5 sayılı bülten 15. sayfa

Bilindiği üzere 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinin (B) bendine eklenen fıkrada "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı lalım ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 nci derece liman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek gösterge üzerinden ödeme yapılır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi ile 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek maddede "Dunu önce bulundukları kadrolar veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergeler, yürütmekte oldukları görevler veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenen ek göstergelerden yüksek olanlar hakkında 15 inci maddenin (h) fıkrası hükmü dikkate alınarak emeklilik yönünden en yüksek ek gösterge uygulanır. Kaldırılmış kadrolarda bulunmuş olanlardan iştirakçi bulunanlar ile emekli olanlar veya ölmüş bulunanlar için uygulanacak ek göstergeler Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir." ifadesine yer verilmektedir.

Yukarıda zikredilen hükümler gereğince, Belediye Başkan Yardımcısı iken 1 nci dereceli Müşavir kadrosuna atanan ilgiliye; kaldırılmış bulunan Belediye Balkan Yardımcısı kadrosuna eşdeğer kabul edilen Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri kadrosu için belirlenen (2400) ek gösterge rakamının uygulanması gerekmektedir. Bu cümleden olarak ödeme işleminin de mezkur Kararnamenin uygulama tarihi olan 1.1.1985 tarihinin esas alınarak yapılmadı gerekmektedir.