5535 sayılı Kanun uygulamsı

5535 sayılı Kanun çerçevesinde Başkanlığımıza müracaat eden kişinin 30/11/2006 tarihinde askere gitmesi halinde nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5535 / 2 Tarih : 29/09/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 38. sayfa

??..'ın, 5535 sayılı Kanun çerçevesinde Başkanlığımıza müracaat ettiğinden bahisle, 30/11/2006 tarihinde askere gitmesi halinde nasıl bir işlem yapılacağı hususunda görüş talebini havi ilgi yazı incelenmiştir.
12/08/2006 tarihli ve 26257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2 nci Maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 53 üncü Madde Çerçevesinde Kamu Kurum Kuruluşlarına Yapılacak Atamalara İlişkin Tebliğ"in "Başvuru Genel Şartları" başlıklı maddesinin 6 ncı fıkrasında "Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak." hükmüne ve atama şartlarını düzenleyen "Atama" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında da "Kurum veya kuruluşlarca ataması yapılanların göreve başlatma işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri uygulanacaktır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde, "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar." hükmü ve 63 üncü maddesinde ise "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilmezler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilgilinin atama işleminin gerçekleştirilebilmesi için askerlik durumu itibarıyla mezkur 6 ncı fıkrada yer verilen şartlardan birisini taşıması gerekmekte olup, atama teklifi yapıldığı tarihte halen askerliğini yapmakta olanların bu fıkra kapsamında değerlendirilme imkanı bulunmadığı mütalaa edilmektedir.