Görevde yükselme sınavına itiraz ve sınavın iptali

Görevde yükselme sınavının sonucu ilan edilmeden sorulara itirazın ve bu itiraz sonucu soruların iptalinin mümkün olup olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 28/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 77. sayfa


Gümrük Müsteşarlığı personeli için Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılan görevde yükselme sınavının sonucu ilan edilmeden sorulara itirazın ve bu itiraz sonucu soruların iptalinin mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi bilgi edinme talebi incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; 11'inci ve 12'nci maddelerinde ise, görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliğine uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmalarının şart olduğu, bu sınavı kurum ve kuruluşların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırabileceklerini hükme bağlamıştır. Aynı Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde de, "Sınav kurulu, kurumlarca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 01/07/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği"nin 13'üncü maddesinde, "Sınav kurulu, sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sınav mahallinde asılmak suretiyle ilan eder ve sınava katılanlara yazılı olarak bildirir. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç 10 iş günü içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir." hükmü getirilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Kurumunuzca yaptırılan görevde yükselme sınavının sonucu ilan ve ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren (5) iş günü içinde sınava itiraz edebileceğiniz, söz konusu itirazınızın ise Kurumunuzdaki Sınav Kuruluna yapmanızın uygun olduğu değerlendirilmektedir.