Kooperatif yönetim ve denetininde olmak kazanç tetirici faaliyet olmadığı

Kurum görev alanına giren kooperatiflerde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olan personelin bu görevi nedeniyle herhangi bir ücret almasının mümkün olup olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 28 Tarih : 31/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 74. sayfa

Kurumunuz merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarında memur olarak görev yapan ve Bakanlığınızın görev alanına giren kooperatiflerde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olan personelin bu görevi nedeniyle herhangi bir ücret almasının mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde; ?Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,? hükmü yer almakta olup; söz konusu hükümde; Devlet memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevlerin; ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının kapsamı dışında bulunduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 13/07/2001 tarihli ve 24461 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde; ?Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.? hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12?nci maddesinin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanan 155 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; ??ÖRNEK 3- Bir yapı kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olan ve buradan ücret alan bir kamu görevlisi kendi kurumu dışında başka bir kurumdaki yönetim kurulu üyeliğinden dolayı ücret alması halinde, yapı kooperatifindeki görevi memuriyet sıfatından kaynaklanmadığından her iki yönetim kurulu üyeliği için de ücret almaya devam edecektir?? ifadelerine yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 155 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; Devlet memurlarından yapı kooperatiflerinde görev yapmakta olanların söz konusu görevleri için ücret alabileceklerinin ifade edilmiş olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevleri; ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının kapsamı dışında tutması karşısında; Kurumunuz merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarında memur olarak görev yapan ve Bakanlığınızın görev alanına giren kooperatiflerde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olan personelin bu görevi nedeniyle ücret almasının mümkün olduğu düşünülmekle birlikte; 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde; mezkur maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı?nın yetkili olduğunun ifade edilmiş olması sebebiyle; mezkur konu hakkında uygulamaya esas olmak üzere Maliye Bakanlığından görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.