İşyeri sendika temsilcisi

?. Rektörlüğünde en çok üyeye sahip olan sendikanın işyeri temsilcisi olarak seçebileceği ve bu kişinin görevi için haftada iki saat izinli sayılacağı diğer sendika temsilcilerine bu iznin verilmeyeceği, Üniversitenin Fakülteleri, Yüksekokulları, Enstitüleri gibi kamu hizmetini ayrı yerlerde sunabilen birimlerinin her birinin ayrı bir işyeri olarak değerlendirileceği


Kanun / Madde(ler) 4688 / 23 Tarih : 19/07/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 188. sayfa

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 23 üncü maddesinin uygulanmasında tereddüte düşülen hususlar hakkındaki Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazısı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde; "Kamu görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini?" ve (d) bendinde; "İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ifade eder." hükmü yer almaktadır. Mezkur Kanunun "İşyeri sendika temsilcileri" başlıklı 23 üncü maddesinde ise; "İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 5001-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000'den fazla ise en çok yedidir. Bu temsilcilerden birisi sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğde, işyeri sendika temsilcilerinin, o işyerinde en çok kamu görevlisini üye kaydetmiş sendika tarafından seçileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
1- İşyeri sendika temsilcisini işyerinde en çok üyeye sahip olan sendikanın seçebileceği ve bu kişinin görevi için haftada iki saat izinli sayılacağı, işyerine örgütlü diğer sendikaların işyeri temsilcilerine bu iznin verilmesinin imkanı bulunmadığı,
2- İşyeri sendika temsilci sayısının belirlenmesinde, o işyerinin kapsamında bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikaların üye sayısının dikkate alınması gerektiği, (Örneğin; üniversite hastanelerinde sağlık ve sosyal hizmet kolunda, Hukuk Fakültesinde ise eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikaların üye sayıları dikkate alınacaktır.)
3- Üniversitenin Fakülteleri, Yüksekokulları, Enstitüleri gibi kamu hizmetini ayrı yerlerde sunabilen birimlerinin her birinin ayrı bir işyeri olarak değerlendirileceği ancak, kamu hizmetinin ayrı yerlerde sunulmadığı Fakülte içindeki Bölüm Başkanlıkları ve Rektörlük Teşkilatına bağlı birimlerin ise Fakülte ya da Rektörlük şeklinde tek bir işyeri olarak değerlendirilmesi gerektiği,
mütalaa edilmektedir.