Hukuksuz atanma, geri dönüş için hak teşkil etmez

Hukuki sonuçları ortadan kalkmış atama kararına dayanarak belirli aralıklarla Devlet memuru olarak görev yapmış personelin, sınavsız olarak Devlet memurluğuna atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 54 Tarih : 04/11/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 50. sayfa

14.06.1997 tarihinde .... İlinde yapılan sınav neticesinde Devlet memuru olarak göreve başlayan ancak sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle ataması iptal edilen ilgilinin yargı yoluna başvurması sonucu, bu süreç içerisinde belirli aralıklarla Devlet memuru olarak görev yapması nedeniyle sınavsız olarak açıktan atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, idari işlemin geri alınması işlemin yapıldığı tarihten başlayarak hükümsüz kılınması ve hukuksal sonuçlarının ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu bakımdan idari işlemin geri alınması yargısal iptal kararı ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Diğer taraftan, idare mahkemelerince verilen iptal kararlarının geriye yürüdüğü, iptal edilen karar hiç alınmamış gibi eski durumun kendiliğinden geri geldiği genel bir hukuk kuralıdır. Danıştay 3. Dairesinin E:1966/337, K:1966/327 sayılı Kararında da ?İptal davasına konu olan bir işlem ve karar Danıştayca iptal edildiği tarihten değil, idarece tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kalkmış sayılır.? ifadesine yer verilmiştir.

Bu itibarla, yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, hukuki sonuçları ortadan kalkmış atama kararına dayanarak belirli aralıklarla Devlet memuru olarak görev yapmış personelin, sınavsız olarak Devlet memurluğuna atanamayacağı değerlendirilmektedir.