Belediye başkanının ek göstergesi

Belediye başkanları için belirlenen ek gösterge rakamının emeklilik açısından geçerli olduğu; belediyede Teknik Ressam olarak görev yapan ve daha önce belediye başkanlığı görevinde bulunan ilgili hakkında aynı Kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (d) bendinde görev yapmakta olduğu unvan ve kadro derecesi için belirlenen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 5434 / 48 Tarih : 27/12/1999
Kaynak 18 sayılı bülten 32. sayfa

Belediyenizde Teknik Ressam olarak görev yapan .... ?nin daha önce belediye başkanlığı görevinde bulunması sebebiyle, kazanılmış hak aylığının hesabında; Teknik Ressamlar için belirlenen 800 ek gösterge rakamının mı yoksa emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 48 inci maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi uyarınca belediye başkanlarına uygulanması öngörülen ve Mülki İdari Amirliği Hizmetleri Sınıfında 3 üncü derece için belirlenen 3000 ek gösterge rakamının mı esas alınacağına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan ?Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır...? hükmü ile ikinci fıkrasında yer alan ?Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.? hükmü, bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarının hesabında ek gösterge rakamlarının eklenmesi bakımından hangi kriterlerin dikkate alınacağı bakımından getirilen bir düzenlemedir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 48 inci maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde yer alan ?Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır? hükmü ise, belediye başkanlarının emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde uygulanan ek gösterge tutarına ilişkin olup, sadece emeklilik statüsü açısından yapılan bir düzenlemedir.

3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?memur iken veya evvelce memuriyette bulunmuş olanlardan belediye başkanlığına seçilenlerin, belediye başkanlığında geçen hizmet süreleri (Her türlü özlük ve emeklilik haklarının hesabında nazarı itabere alınmak suretiyle memuriyette geçmiş sayılır.? hükmü ile belediye başkanlığında geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığının hesabında dikkate alınacağını düzenlemektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, belediye başkanları için belirlenen ek gösterge rakamının emeklilik açısından geçerli olduğu ve belediye başkanlığı görevine ilişkin mali haklar hususunda 657 sayılı Kanunda herhangi bir düzenlemenin bulunmaması sebebiyle, ilgili hakkında aynı Kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı (d) bendinde belirlenen 800 ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.