Kazanılmış hak uygulaması

Şube müdürü kadrosunda görev yapan ?'in, başka birimde şube müdürü kadrosunda görevlendirilip görevlendirilmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 31/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 78. sayfa


Genel Müdürlüğünüzün şube müdürü kadrosunda görev yapan ?'in, görev yaptığı "Ambarlar Şube Müdürlüğü"nce yürütülen görevlerin, "Taşınır Mal Yönetmeliği"nin yürürlüğe girmesiyle birlikte taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince yerine getirilmesi sebebiyle, "Bina Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü"nde şube müdürü kadrosunda görevlendirilmesi düşünülen, ancak, söz konusu Müdürlükte şube müdürü kadrosu için atanma şartlarını taşımayan adı geçenin, bu görevde görevlendirilip görevlendirilmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, anılan Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan; 19/12/2005 tarihli ve 26028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" nin 7'nci maddesinde, "Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atanmalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir." denilerek, şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; " 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, 2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, (Teknik Birimlerdeki Şube Müdürlükleri için, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunu olmak)" şartlarına yer verilmiş, aynı Yönetmeliğin 25'inci maddesinde de, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü getirilmiştir.
Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, şube müdürü unvanlı kadroda görev yapmış olan ?. için söz konusu unvanın kazanılmış bir hak olması sebebiyle, aynı unvanlı bir kadroda görevlendirilmesinin Genel Müdürlüğünüzün takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.