Sözleşmeli personele ödenecek ölüm yardımı

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi çalışan personele eşinin vefatı nedeniyle ödenecek olan ölüm yardımı hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 32 Tarih : 22/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 76. sayfa

Kurumunuz emrinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan ?.?ın eşinin 21/07/2008 tarihinde vefat ettiğini belirterek ilgiliye ödenecek olan ölüm yardımının miktarı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesinin birinci fıkrasında; ?Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 29/01/1990 tarihli ve 20417 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinde; ?Sözleşmeli personelin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının (?)(1) doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel ücretleri esas alınır.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarından birisinin ölmesi halinde ilgili sözleşmeli personele ödenecek ölüm yardımının hesabında sözleşmeli personelin temel ücretinin esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.