Görevde yükselmede kazanılmış hak

Daha önce tekniker unvanlı kadroda asaleten görev yapmış memurun mevzuatta aranan şartları taşıması ve Kurumunuzun takdiri ile yeniden tekniker kadrosuna atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 06/10/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 41. sayfa

?? Müdürlüğünde topograf olarak görev yapmakta iken, tekniker unvanlı kadroya; daha sonra Bakanlığınız Manisa İl Müdürlüğü emrine memur unvanlı kadroya atanan ve halen Manisa İl Müdürlüğü Kırkağaç İlçe Müdürlüğünde aynı unvanlı kadroda çalışan ?'ın, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan tekniker unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçen personelin, daha önce tekniker unvanlı kadroda asaleten görev yapmış olması ve mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, söz konusu kadroya atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.