Ast subaylıkta geçen hizmetlerin kaznılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesi

Sözleşmeli subay olarak geçen hizmetlerinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 31/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 79. sayfa

Jandarma Genel Komutanlığı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde Sözleşmeli Jandarma Astsubay Çavuş olarak çalışmakta iken 29/08/2007 tarihinde görevinden istifa eden ve 2007/5 KPSS sonucu Kurumunuz emrine Sicil Katibi olarak ataması yapılan ?'in sözleşmeli subay olarak geçen hizmetlerinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde; söz konusu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 26.6.1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 58 inci maddede, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla, sözleşmeli personelden bu maddede belirtilen süre içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuran ve Devlet memuru kadrolarına atanmış olanların işçilikte ve sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ilgilinin 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.