Belediye şirketlerindeki sigortalı hizmetler torba kadrolara atanmada değerlendirilir.

Belediye İktisadi Teşebbüsleri ile özel sektörde geçen hizmet sürelerin ne kadarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 12/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 77. sayfa

Belediye İktisadi Teşebbüsleri ile özel sektörde geçen hizmet sürelerinizin ne kadarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirileceği hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde; Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl

b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl,

c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 18/06/1984 tarihli ve 18435 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde ise; ?Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.? hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; sermayesinin tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi ve metropol ilçe belediyelerine ait bir belediye iktisadi teşebbüsü olan Metropol İmar İnşaat Taahhüt Proje Danışmanlık Tanıtım Müzik Spor Organizasyon Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde geçen hizmetlerinizin tamamının; %69?u Ego Genel Müdürlüğüne, %29,76?sı Aski Genel Müdürlüğüne, %0,8?i Belko Limited Şirketine, %0,4?ü Halkekmek Anonim Şirketine, %0,04?ü Metropol Anonim Şirketine ait olan Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketinde geçen hizmetlerinizin tamamının; özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmetlerinizin ise 6 yılı geçmemek üzere 3/4 ?ünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.