Avukatlık stajında geçen sürenin torba kadro uygulamasında değerlendirilmesi

Avukatlık stajında geçen ve Emekli Sandığına borçlanılan sürenin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde değerlendirileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 08/10/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 42. sayfa

Karşılığı emekli sandığına yatırılmış bulunan Avukatlık stajında geçen sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde 1,2,3 ve 4 üncü derecedeki kadrolara derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın daha aşağı derecelerden atama yapılmasında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde; "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1,2,3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,
8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır."
hükmü yer almakta olup, bu hükme göre, Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin değerlendirilmesi hariç, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda geçen sürelerin "fiilen çalışılarak" , yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak geçen sürelerin ise "çalışılarak" geçirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür..." 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır." hükmü yer almakta olup, bu hükümlerden, stajyer avukatların, "staj yaptıkları serbest meslek sahibi avukatların yanında çalıştıklarının" kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde, Avukatlık stajında geçen sürelerin, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.