Avukatlık stajının değerlendirlmesi ve inibakı

Memuriyete başladıktan sonra, avukatlık stajı ile memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayılmasını talep eden ilgililerin intibak işlemlerinin yapılacağı tarih konusuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 31/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 79. sayfa


Memuriyete başladıktan sonra, avukatlık stajı ile memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayılmasını talep eden ilgililerin intibak işlemlerinin yapılacağı tarih konusunda tereddüde düşüldüğünü belirterek söz konusu tereddüdün giderilmesi hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-1 maddesinde; "Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü, 36/C-3 maddesinde; "Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almakta; 158 inci maddesinde ise; aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesinin uygulanmayacağı ifade edilmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Kurumunuz emrine aday memur veya yeniden memur olarak atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine bahsi geçen maddeler uyarınca kademe ilerlemesi ilave edilmesinin ilgililerin söz konusu hizmetlerine ilişkin belgeleri Bakanlığınıza ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulundukları tarih itibariyle yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.