Seçim için istifa sonrası göreve başlayan memur sicilden kademe alabileceği

Mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevinden istifa edenlerden aday adayı olamayıp veya aday olup seçimi kazanamayıp tekrar eski görevlerine ataması yapılanlardan son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine 1 kademe ilerlemesinin uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 13/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 78. sayfa

Kurumunuz emrinde görev yapmakta iken mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevinden istifa edenlerden aday adayı olamayıp veya aday olup seçimi kazanamayıp tekrar eski görevlerine ataması yapılanlardan son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine 1 kademe ilerlemesinin uygulanacağı tarih hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18/01/1984 tarihli ve 18285 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinde; ?Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan,13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; ?Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.? hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 02/05/1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde; Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecekleri ifade edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; ?Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kurumunuz emrinde görev yapmakta iken mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevinden istifa edenlerden aday adayı olamayıp veya aday olup seçimi kazanamayıp tekrar eski görevlerine ataması yapılanlardan son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri hakkında ilgililerin tekrar eski görevlerine başladıkları tarih itibari ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.