Mühendis olarak çalışılan sürenin memuriyette değerlendirilmesi

ÖZET: Devlet memurlarının özel sektörde ve serbest olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 09/10/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 43. sayfa

Asil Devlet memuru iken görevinden istifa ederek, Tunceli ve Bahçelievler Halk Eğitim Merkezleri ile Tunceli Halide Edip Adıvar Kız Meslek Lisesinde Usta öğretici olarak, Yakuplu Belediyesinde de sözleşmeli memur olarak çalıştıktan sonra Tunceli Belediye Başkanlığına tekrar memur olarak atanan ???.. ile halen Tunceli Belediyesinde Mühendis olarak çalışan ancak daha önce ??.. sigorta sicil numarası ile özel sektörde çalışmış olan ????'in söz konusu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık ve emeklilik keseneğine esas aylık derecesinin hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına giren Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hususunda herhangi bir hükme yer verilmemiş olmakla birlikte, Teknik Hizmetler Sınıfına giren Devlet Memurlarına ilişkin olarak 1 inci alt bendinde; "1- Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla,
-Teknik Hizmetler Sınıfında Mühendis olarak çalışan ???.'in sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen belge ile ispatlanabilen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin hesaplanmasında yukarıdaki madde çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,
-Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur statüsünde çalışan ????.. söz konusu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin hesaplanmasında değerlendirilemeyeceği,
-Adı geçen her iki personelin hizmetlerinin emeklilik keseneğine esas aylık derecesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak görüş çerçevesinde işlem yapılması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.