Boş kadroya vekalet memura ücret verilmesi

Boş bulunan bazı kadrolara vekaleten atanan personele vekalet ücreti ödenip denemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 86, 175 Tarih : 24/06/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 79. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel Müdürlüğünüzde 4 adet Şube Müdürü, 1 adet Sayman, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde 1 adet Ayniyat Saymanı, İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğünde 4 adet Şube Müdürü, 1 adet Sayman, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde 2 adet Şube Müdürü, 1 adet Ayniyat Saymanı, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde 1 adet Ayniyat Saymanı, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde 1 adet Şube Müdürü ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde 2 adet Şube Müdürü ve 1 adet Ayniyat Saymanı kadrolarının boş bulunduğunu belirterek söz konusu kadrolara vekaleten atanan personele vekalet ücreti ödenmesinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86?ncı maddesinde; ?Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekâlet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.? hükmü yer almakta; 175 inci maddesinde ise; bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte birinin; açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146?ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisinin verileceği ve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 10/01/2009 tarihli ve 27106 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar? ve eki cetvellerin 2009 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmış; 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10344 sayılı ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?ın 9 uncu maddesinde; ?(1) 657 sayılı Kanunun 86?ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86?ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,

dd) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,

ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

b) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86?ncı maddesinde; boş kadrolara ait görevlerin lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceğinin ve hangi unvanlı boş kadrolara vekaleten atananlara vekalet aylığının ödeneceğinin sayma yolu ile ifade edilmiş olması karşısında; boş bulunan Şube Müdürü unvanlı kadroya vekaleten atananlara vekalet aylığı ödenmesinin mümkün olmadığı; boş bulunan Sayman ve Ayniyat Saymanı unvanlı kadrolara vekaleten atananlara ise; vekilin asilde aranan şartları taşıması kaydıyla vekalet aylığı ödenmesinin mümkün olduğu;

2- Boş bulunan Şube Müdürü, Sayman ve Ayniyat Saymanı unvanlı kadrolara vekaleten atananlara vekalet edilen görevin zam ve tazminatlarının ödenebilmesi hususunun ise; bahsi geçen kişilerin 2006/10344 sayılı ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?ın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen şartları taşımaları kaydıyla mümkün olabileceği düşünülmekle birlikte;

konunun ayrıca Maliye Bakanlığından alınacak görüş çerçevesinde de değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.