İller Bankası sözleşmeli personelinin kamu görevlileri sendikalarıa üye olabileceği

İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İller Bankası Anonim Şirketine dönüştürülmesi nedeniyle, İller Bankası Anonim Şirketi çalışanlarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendika üyesi olabilecekleri hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3 Tarih : 15/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 193. sayfa

İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İller Bankası Anonim Şirketine dönüştürülmesi nedeniyle, İller Bankası Anonim Şirketi çalışanlarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendika üyesi olup olamayacağı ve halen sendika üyesi olan personelin durumu hakkında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3/a maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kişiler, kamu görevlisi olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 08/02/2011 tarihli ve 27840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; "Bu Kanun ile düzenlenen hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, anonim şirket statüsünde "İller Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulduğu?" hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 11 inci maddesinde; "Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.
Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir."
hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden, banka personelinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında, kendi teşkilat kanununa tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, İdare mahkemelerinin de; 4688 sayılı Kanunun işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanları kamu görevlisi olarak tanımladığı ve işçi sayılmayan kamu görevlilerinin de Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca kurulan sendikalara üye olmaları gerektiği yönünde istikrar kazanmış kararları bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, İller Bankası Anonim Şirketi çalışanlarının, 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.