İstifa eden uzman çavuş derece kademesinin belirlenmesi

Uzman çavuş olarak görev yapmakta iken istifa eden daha sonra Devlet memurluğuna giren kişinin derece ve kademesinin belirlenmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 84, 92 Tarih : 10/10/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 44. sayfa

Uzman çavuş olarak görev yapmakta iken istifa eden ve ?? Belediye Başkanlığında santral memurluğuna açıktan atanarak göreve başlayan ilgilinin 17/01/2005 tarihinde açık öğretim lisesi diploması aldığı ve 08/02/2005 tarihi ve 25721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun gereğince bir derece verildiği, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün ilgilinin derece ve kademesini 8/3 den 7/1 e ilerletmesi neticesinde yapılan intibak işlemlerinde tereddüde düşüldüğü belirtilerek, yapılan intibak işlemi hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 inci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü, 71 inci maddesinde ise; "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez."
hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun 84 üncü maddesinde; "Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir." hükmü 36 ncı maddesinin 12/d fıkrasında ise; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrılanların; ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine memur olarak atanmaları, Uzman Erbaşlıkta ve muvazzaf askerlikte geçirmiş oldukları süreleri kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde dikkate alınması ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 12/d fıkrası çerçevesinde, üst öğrenimi bitirmiş olmaları halinde, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmeleri gerektiği mütalaa edilmektedir.