TC Merkez Bankası personelinin sendikalı olması

T.C Merkez Bankası Başkanlığında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında kamu görevlisi bulunmadığına ilişkin tespitin gerekçesine iklişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 2 Tarih : 17/01/2008
Kaynak 27 sayılı bülten 81. sayfa

T.C Merkez Bankası Başkanlığında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun kapsamında kamu görevlisi bulunmadığına ilişkin tespitin gerekçesi ile 1211 sayılı TCMB Kanununun 32 nci maddesinde "Banka memurlarının kurduğu kuracağı sendikalar hakkında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır" hükmünden hareketle bu maddede atıfta bulunulan 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu yerine günümüzde geçerli olan kanunun numarası ve adının talep edildiği ilgi başvuru incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 2 nci maddesinde, "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." denilmekte olup aynı Kanunun tanımlar başlıklı 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik 3 üncü maddesinin (a) bendinde de kamu görevlisi "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini, ? İfade eder."şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, 1211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi ile T.C. Merkez Bankasının özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edildiği de göz önüne alınarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun kapsamında kamu görevlisi bulunmadığına karar verilmiştir. Bankada kamu görevlisi olmadığına ilişkin olarak T.C. Merkez Bankasının Başkanlığımıza gönderdiği 09/08/2002 tarih ve 78148 sayılı yazının bir fotokopisi ekte gönderilmiştir.
624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu 1971 yılında 1588 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Anayasamızın ilgili maddelerinde 1995 yılında yapılan değişikliği müteakip, kamu görevlilerinin sendikal haklarını düzenlemek üzere 2001 yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu yürürlüğe konulmuş olup, bu Kanunun Merkez Bankası personeli hakkında uygulanabilmesi için adı geçen Kanunda "624 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanun için yapılmış sayılır" hükmünün düzenlenmiş olması gerektiğinden yürürlükte 624 sayılı Kanunu ikame eden bir kanun bulunmamaktadır.