90 kamu görevlisi olan devlet hastahanesimde müdürün sendika üyesi olamıyacağı

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendika üyesi olabilecek 90 personeli bulunan bir devlet hastanesinde, personel sayısının geçici görevlendirmelerle birlikte 100 kişiyi aşması halinde, ilgili hastane başhekiminin ve başhekim yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3, 15 Tarih : 29/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 194. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendika üyesi olabilecek 90 personeli bulunan bir devlet hastanesinde, personel sayısının geçici görevlendirmelerle birlikte 100 kişiyi aşması halinde, ilgili hastane başhekiminin ve başhekim yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde; "Kamu Görevlisi : Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ?. İfade eder" hükmü yer almaktadır. Mezkur Kanunun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinin (c) bendinde; 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları hükme bağlanmıştır.

Sendika üyeliği ve sendika üye sayılarının tespiti açısından, sendika üyesi kamu görevlisinin kadrosunun ve kadrosunun bulunduğu yerin dikkate alınması gerektiğine ilişkin görüşlerimiz Başkanlığımız internet sayfasında bulunmaktadır.

Bu itibarla, kadrosunun bulunduğu yer dışında başka bir yerde geçici olarak çalışan personelin, kadrosunun bulunduğu işyeri kapsamında değerlendirilmesi ve geçici olarak görev yapılan işyerindeki kamu görevlisi sayısına dahil edilmemesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kanunun 15/c maddesindeki 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcılarının sendika üyesi olamayacakları ibaresinde belirtilen kamu görevlisi sayısının tesbitinde, (sendika üyesi olabilen veya olamayan ayrımı yapılmaksızın) ilgili hastanede çalışan tüm kamu görevlilerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.