İşyeri sendika temsilcisine verrilen izin

İşyeri sendika temsilcilerine 4688 sayılı Kanun ile tanınan haftada iki saatlik izninin işyeri dışında kullanılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 23 Tarih : 16/04/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 2. sayfa

Sendikal faaliyetlerin yürütülmesine kolaylık sağlamak için işyeri sendika temsilcilerine 4688 sayılı Kanun ile tanınan haftada iki saatlik iznin idareciler tarafından sadece işyeri içerisinde kullandırılmak istendiğinden bahisle, söz konusu iznin işyeri sendika temsilcilerince işyeri dışında kullanılıp kullanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (d) bendinde; "İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerler" olarak tanımlanmıştır.
Diğer taraftan mezkur Kanunun "İşyeri sendika temsilcileri" başlıklı 23'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında "İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000'den fazla ise en çok yedidir. Bu temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar." hükmü yer almıştır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işyeri sendika temsilcilerine tanınmış olan haftada iki saatlik izin hakkının sadece işyeri içerisinde kullanılmasına cevaz verildiğinden, mezkur izin hakkının işyeri dışarısında kullanılamayacağı mütalaa edilmektedir.