Müstakil daire başkanlığı statüsünde kurulacak birimin, kanunla düzenlenmesi gerektiği

Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri arasındaki şube müdürlüğü kadrolarının bağlantılarının değiştirilmesinde Bakanlar Kurulu kararı alınması gerektiğine ilişkinMüstakil daire başkanlığı statüsünde kurulmak istenilen birimin, kanunla düzenlenmesi gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 3046 / 16 Tarih : 18/09/2006
Kaynak 28 sayılı bülten 1. sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında yer alan ana hizmet birimlerinden Asayiş Dairesi Başkanlığının bünyesinde bulunan ve özel güvenlik hizmetlerini yürüten şube müdürlüğünün Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı adı altında müstakil bir birime dönüştürülmesine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı alınabilmesi için Devlet Personel Başkanlığının görüşünün bildirilmesinin istenildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmasına ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği 3046 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin (a) bendinde, genel müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumluluklarının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.

3046 sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen hükmü uyarınca, bakanlıklar ve bağlı kuruluşların ana hizmet birimi niteliğindeki genel müdürlükleri ve daire başkanlıkları ile danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri kanunla düzenlenmektedir.

Öte yandan, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 16'ncı maddesinde, söz konusu Genel Müdürlüğün Merkez Teşkilatının; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Daire Başkanlıklarından, daire başkanlıklarının da ihtiyaca göre kurulacak üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden meydana geleceği belirtilerek, Emniyet teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Görüleceği üzere, ne 3046 sayılı Kanunda ne de 3201 sayılı Kanunda Bakanlar Kurulu Kararı ile müstakil daire başkanlığı kurulması, kaldırılması veya değiştirilmesine yetki tanıyan herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamaların ışığı altında, bahsedilen Genel Müdürlüğün Merkez Teşkilatında oluşturulması öngörülen Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığının müstakil daire başkanlığı statüsünde olduğu anlaşıldığından, kanunla düzenlenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.