Memurken naklen öğretmen olarak atanın sendika üyesi olabileceği

Memur olarak çalışanlardan öğretmen kadrosuna naklen atananların öğretmenlikle ilgili hazırlayıcı eğitime tabi tutulmalarının sendika üyesi olmalarına mani bir husus teşkil etmeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3 Tarih : 20/05/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 3. sayfa

Kamu kurum ve kuruluşlarında asli memur olarak çalışanlardan öğretmen kadrosuna naklen atananların mevzuat gereğince öğretmenlikle ilgili hazırlayıcı eğitime tabi tutulmaları nedeniyle ilgililerin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun hükümleri uyarınca sendika üyesi olup olmayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 3'üncü maddesinin (a) bendinde "Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini," ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Devlet Memurluğuna Alınma" başlıklı III kısmının "Adaylık" başlıklı 3'üncü bölümünde ilk defa devlet memuru olarak atanacakların aday devlet memuru olarak atanacakları hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Devlet memurlarının kurumlar arası nakilleri hususunda 657 sayılı Kanunun 74'üncü maddesi ile düzenleme yapılmış olup, aday devlet memurlarının ise sınavsız olarak kurumlar arası nakilleri mezkur kanunun 54'üncü maddesi ile yasaklanmış bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; asli devlet memuru iken Bakanlığınız öğretmen kadrolarına 657 sayılı Kanunun 74'üncü maddesi gereğince naklen atanan memurların, öğretmenliğe ilişkin hazırlayıcı eğitime tabi tutulmaları kamu görevlileri sendikalarına üye olmalarına mani bir husus teşkil etmemektedir.