Sendikalı kamu görevlilerin belirlenmesi dahil olma

Ayın 15 ine kadar kesinleşmiş sendika üyelikleri prosedüre uygun olarak kurumlarına bildirilen ve ek bordro ile bilahare maaşlarından kesinti yapılan kamu görevlilerinin üyeliklerinin sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 14, 30 Tarih : 02/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 196. sayfa

14 Mayıs 2011 Cumartesi günü sendika üyeliği kesinleşen ve 14 Mayıs'ın hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle ek bordro düzenleme imkanı bulunmayan personelin, sendika üyelik aidat kesintilerinin 16 mayıs 2011 Pazartesi günü ilgili saymanlığa yatırılması halinde, kesinleşen sendika üyeliklerinin, yetkili sendika belirleme çalışmalarında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyeliğinin kazanılması" başlıklı 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; "Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir." hükmü, "Yetki" başlıklı 30 uncu maddesinin (a) bendinde ise; "Kurumlarca yapılacak tespit;
Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.
Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.
Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir."
hükmü yer almaktadır.

Sendika üye sayılarının tespiti hususunda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda oyçokluğuyla alınan karar doğrultusunda, 15 mayıs tarihi itibariyle maaşından üyelik aidat kesintisi yapılmayan kamu görevlilerinin yapılacak tespitte dikkate alınmaması gerektiği değerlendirmesine yer verilmiştir.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan Sendika Aidatları İle İlgili Duyuruda; "Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ayı maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) Mayıs ayının 15 ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için, personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacaktır." denilmektedir.

Bu itibarla, sendika üyeliği usulüne uygun olarak 15 mayıstan önce kesinleşen ve sendika üyelik başvurusu bu tarihe kadar kurumlarına bildirilmiş olan personel için 15 mayıs tarihinden sonra ek bordro düzenlenmesi halinde, sendika üyeliklerinin yetkili sendika tespitinde dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir. Aksi takdirde, sendikaların üye sayıları sürekli olarak değişeceğinden ve yetki tespitinde Kanunda belirtilen süre (15 Mayıs) ihmal edileceğinden, bu durum hatalı uygulamalara yol açacaktır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve değerlendirmeler neticesinde, mayıs ayına ilişkin bordroların hazırlanmasından sonra 15 mayıs tarihine kadar (15 mayıs hariç), kesinleşmiş sendika üyelikleri prosedüre uygun olarak kurumlarına bildirilen ve ek bordro ile bilahare maaşlarından kesinti yapılan kamu görevlilerinin üyeliklerinin sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.