Savunma sekreterinin sendika üyeliği

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Savunma Sekreterlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 30/10/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 46. sayfa

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Savunma Sekreterlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinde, "Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,
b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları,
d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
e) Mülkî idare amirleri,
f) Silahlı Kuvvetler mensupları,
g) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri,
h) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,
j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli,
k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar."
denilmektedir.
Diğer taraftan, 108 sayılı Savunma Sekreterliği Kurulmasına Dair Kanuna dayanılarak çıkarılan 23/02/1979 tarihli ve 7/17209 sayılı Savunma Sekreterliği Yönetmeliğinin özlük hak ve yetkileri başlıklı 22 nci maddesinde, "Savunma Sekreterleri bağlı bulundukları makamın yardımcıları ?. seviyesinde olup, aynı hak,yetki ve özlük haklarına sahiptir" hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, bağlı olduğu makamın yardımcısı düzeyinde kabul edilmesi yanında Savunma Sekreterlerinin; 5018 sayılı Kanuna göre kendisine ödenek tahsis edilen ayrı bir birimin amiri olması ve 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı belirtilen özel güvenlik personelinin amiri olduğu hususları da dikkate alındığında söz konusu personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları mütalaa edilmektedir.