Sendika üyeliğinden istifanın geçerli olması ve yeni sendikaya üyeliğin kabulü

15 Nisan?da sendika üyeliğinden çekilen ve 20 Nisan 2011 tarihinde Sendikanız üyeliğine başvurarak bu tarihte üyeliği kabul edilen personelin; eski sendika üyeliğinin hukuken bir ay sonra sona ermiş sayılacağı, ve bu tarihten sonra üyesi olduğu sendikaya üyelik kesintisinin yatırılmasının mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 16 Tarih : 02/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 198. sayfa

15 Nisan'da sendika üyeliğinden çekilen ve 20 Nisan 2011 tarihinde Sendikanız üyeliğine başvurarak bu tarihte üyeliği kabul edilen personelin;
- Eski sendika üyeliğinin hukuken hangi tarihte sona ermiş sayılacağı,
- 15/05/2011 tarihi itibariyle ve/veya bu tarihten önce aylığından üyelik ödentisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı,
- Çekilme talebinden itibaren 30 gün dolmadan sendikanıza üye olmak için müracaat etmesi nedeniyle 15/05/2011 tarihi itibariyle ve/veya bu tarihten önce, aylığından üyelik ödentisi kesintisinin eski sendikasına mı yoksa yeni sendikası hesabına mı yapılacağı,
hususlarında Başkanlığımız görüşlerini talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Üyeliğin sona ermesi" başlıklı 16 ncı maddesinde; "Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.
Çekilme kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu surenin bitim tarihinde kazanılır."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;
- 15 Nisan'da sendika üyeliğinden çekilme talebinde bulunan personelin bu talebinin 30 gün sonra geçerlilik kazanacağı yani eski sendika üyeliğinin 15 Mayıs'ta sona ermiş bulunacağı,
- 15 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla ilgili personelin aylığından çekilmiş olduğu sendikası hesabına üyelik ödentisi kesintisi yapılamayacağı,
- Çekilme talebinden itibaren 30 gün dolmadan başka bir sendikaya üyelik müracaatında bulunulması halinde, ilgilinin yeni sendikaya üyeliği istifa talebinden itibaren otuz gün geçmeden kesinleşmeyeceği için aylığından yeni sendikaya üyeliğinin gerçekleşmesini müteakip üyelik ödentisi kesintisi yapılabileceği,
mütalaa edilmektedir.