Üniversitede uzman kadrosundan müstafi olan kişinin mühendis atanması

Üniversitede uzman kadrosunda çalışmakta iken müstafi olan mühendis unvanını ihraz etmiş ilgilinin mühendis pozisyonuna atanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3, 92 Tarih : 01/11/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 47. sayfa

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda uzman unvanlı kadroda görev yapmakta iken müstafi sayılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunu ??'in, Kurumunuzda mühendis pozisyonuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 1'inci maddesinde ise "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 06/01/2006 tarihli ve 26045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinde unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar arasında mühendis unvanlı pozisyona; 10'uncu maddesinde ise mühendis pozisyonuna atanabilmek için, mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik, endüstri, çevre, elektrik-elektronik, makine, inşaat, harita, jeodezi-fotogrametri, bilgisayar, harita kadastro, fizik ve matematik bölümlerinden mezun olmak şartına yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, adı geçenin, mühendis pozisyonuna atanmasının, söz konusu unvana atanabilmek için aranan şartları taşıması kaydıyla, Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.