Muvazzaf askerliğini öğretmen olarak yapanların senkika üyesi olmıyacağı

Askerliğini yapmak üzere aylıksız izin alan sendika üyesi bir öğretmenin üyeliğinin askıda olacağı ile muvazzaf askerliğini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapan kimsenin sendikaya üye olamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3 Tarih : 12/06/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 6. sayfa

Muvazzaf askerliğini yapmak üzere aylıksız izin alan sendika üyesi bir öğretmenin sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceği ile daha önce sendika üyeliği bulunmayan ve muvazzaf askerliğini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapan kimsenin sendikaya üye olup olamayacağı konularına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (a) bendinde; "Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini, ? ifade eder." hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 16'ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun "Üyeliğin sona ermesi" başlıklı 24'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da; "Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların bu Kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler silah altında bulundukları süre için askıda kalır." hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, muvazzaf askerlik hizmeti sırasında asker öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerin askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri ve bu süre zarfında da askerliği meslek edinmemiş bulunan asker şahıslar olarak kabul edilmeleri nedeniyle sendika üyeliğinin askıda kalacağı değerlendirilmiş ve muvazzaf askerliğini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapan kimsenin 4688 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde ifadesini bulan kamu görevlisi olmadığından sendika üyesi olmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmiştir.