399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personelin memur kadrosuna nakli

399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan personelin Belediyede münhal bulunan bir memur kadrosuna naklen atanamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 74 Tarih : 08/10/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 69. sayfa

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan personelin Belediyede münhal bulunan bir memur kadrosuna naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre çalışan sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri, aynı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiş ve 13.3.1990 tarih ve (1) seri no'?lu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde de belirtildiği üzere söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin naklen tayin edilmelerine imkan veren bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde, Devlet Memurlarının kurumlararası nakilleri düzenlenmiş olup mezkur maddenin son fıkrasında, ?13.12.1980 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna abi kurumlar arasındaki nakillerde yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave yapılır.? hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin son fıkrası hükmünden, farklı personel mevzuatına tabi kurumlar arasındaki kadrolu personele ilişkin nakillerin anlaşılması gerekmekte olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin ise kadroyla ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara naklen tayin edilmeleri mümkün bulunmamaktadır.