Kazanılmış haklara ilişkin

Mühendis, teknisyen ve hemşire unvanlı şahısların Kurumunuzda memur ve dağıtıcı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına memur veya dağıtıcı unvanlı pozisyonlara yapılacak atamaların görevde yükselme mahiyetinde olmaması sebebiyle Kurumun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 03/11/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 48. sayfa

Başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılan mühendis, teknisyen ve hemşire unvanlı şahısların Kurumunuzda memur ve dağıtıcı unvanlı pozisyonlarında görev almak istediğinden bahisle, bu şahısların, mühendis unvanlı kadrodan memur unvanlı pozisyona; teknisyen ve hemşire unvanlı kadrolardan öğrenim durumlarına göre memur veya dağıtıcı unvanlı pozisyonlara görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 08/03/2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinde görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar arasında "Memur" ve "Dağıtıcı" unvanlı kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar arasında ise "Mühendis", "Teknisyen" ve "Hemşire" unvanlı kadrolara yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 18'inci maddesinin (a) bendinde de, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, mühendis unvanlı kadrodan memur unvanlı kadroya; teknisyen ve hemşire unvanlı kadrolardan öğrenim durumlarına göre memur veya dağıtıcı unvanlı pozisyonlara yapılacak atamaların görevde yükselme mahiyetinde olmaması sebebiyle, ilgili şahısların, mevzuatta aranan şartları taşımaları ve yapılacak atamaların personelin durumlarına uygun olması kaydıyla, söz konusu pozisyonlara atanmalarının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.