Bazı unvanlara atanma

Yıllık izinlerin saatlik izin olarak kullandırılması, Akademik uzman kadrosu ile APK uzmanı unvanlı kadronun aynı düzeyde olup olmadığı ve eğitim uzmanı unvanlı personelin ?İl Müdürü?, ?İl Müdür Yardımcısı? veya ?Daire Başkanı? unvanlı kadrolara ve muhasebeci olan personelin ?Şef? kadrosuna, şef olan personelin de ?Muhasebeci? kadrosuna atanıp atanamayacaklarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 108, 3 Tarih : 18/01/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 2. sayfa

Yıllık izinlerin saatlik izin olarak kullandırılması, Akademik uzman kadrosu ile APK uzmanı unvanlı kadronun aynı düzeyde olup olmadığı ve eğitim uzmanı unvanlı personelin "İl Müdürü", "İl Müdür Yardımcısı" veya "Daire Başkanı" unvanlı kadrolara ve muhasebeci olan personelin "Şef" kadrosuna, şef olan personelin de "Muhasebeci" kadrosuna atanıp atanamayacaklarına ilişkin 18/01/2008-304
Kurumunuz personelinin yıllık izinlerini saatlik izin olarak kullanıp kullanamayacakları ile akademik "Uzman" kadrosunun "A.P.K. Uzmanı" kadrosuyla aynı düzeyde bir görev olup olmadığı noktasından hareketle, Kurumunuzda görevli geçmişte akademik uzman olarak çalışmış şimdi eğitim uzmanı unvanlı personelin "İl Müdürü", "İl Müdür Yardımcısı" veya "Daire Başkanı" unvanlı kadrolara atanmasının mümkün olup olmadığı ve muhasebeci olan personelin "Şef" kadrosuna, şef olan personelin de "Muhasebeci" kadrosuna atanıp atanamayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. İlgi yazıda yer alan hususlar, aşağıda yer verildiği şekilde maddeler halinde cevaplandırılmıştır.
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" başlıklı 23'üncü maddesinde "Devlet memurları, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmekte olup; "Yıllık izin" başlıklı 102'nci maddesinde de, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun yıllık izinlerin kullanılışının düzenlendiği 103'üncü maddesinde ise; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte, yıllık izinlerin saatlik izne çevrilerek kullandırılabilmesine ilişkin bir düzenlemeye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer verilmemiştir.
2) 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 1'inci maddesinde de, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise; bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların haklarının saklı olduğu ifade edilmiştir.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; Kurumunuzda eğitim uzmanı olarak görev yapan söz konusu personelin 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olarak daha önce çalışmış olduğu "Uzman" kadrosu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir görev olan "A.P.K. Uzmanı" kadrosunun aynı düzeyde görevler olduğu mütalaa edilmektedir.
3) 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde "Yönetim Hizmetleri Grubu"nda "Şef" kadrosuna, aynı maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde ise "İdari Hizmetler Grubu" içerisinde "Muhasebeci" kadrosuna yer verilmiş olup; "Şef" kadrosuna atanabilmek için de adı geçen Yönetmeliğin 7/a/5 maddesinde, "En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak; sınav tarihi itibariyle Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Tahsildar, Santral Memuru, Teknisyen, Hemşire ve Fotoğrafçı unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, yüksekokul mezunları için dört (4) yıl, orta öğrenim mezunları için sekiz (8) yıl hizmeti bulunmak; yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak." şartları getirilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde ise; "Muhasebeci" kadrosuna atanabilmek için, "En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak; sınav tarihi itibariyle Şef, Teknisyen, Hemşire, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Tahsildar, Santral Memuru ve Fotoğrafçı unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, dört (4) yıl hizmeti bulunmak; yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak." şartlarının aranacağı belirtilmiştir.


Ayrıca, sözü edilen Kurum Yönetmeliğinin "Hizmet grupları arasında ve aynı gruplar arasında geçişler" başlıklı 25'inci maddesinin (b) bendinde; "Hizmet grupları arasındaki unvanlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır. " hükmü yer almakta olup; (c) bendinde ise, "Kendi isteğiyle bir alt hizmet grubunda yer alan görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, "Muhasebeci" kadrosunun, "Şef" kadrosuna göre alt düzeyde bir görev olması sebebiyle; muhasebeci unvanlı personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaksızın "Şef" kadrosuna atanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmekte olup; şef unvanlı personelin ise, aranan diğer şartlara sahip olması kaydıyla, "Muhasebeci" kadrosuna atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.