Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde şube müdürlüğü kurulması

Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde şube müdürlüğü kurulmasının uygun olmayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 3046 / 15 Tarih : 09/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 202. sayfa

Bakanlığınız iç denetim birimi başkanlığı bünyesinde 1 adet şube müdürlüğü kurulmasına ilişkin olarak Başkanlığımız görüşünün talep edildiği yazı incelenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63'üncü maddesinde, İç denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı " iç denetim birimi başkanlıkları" kurulabileceği hükme bağlanmış olmakla beraber, bahsedilen Kanunun 65'inci maddesine dayanılarak düzenlenen "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te, iç denetçi sayısının beşten fazla olması halinde, üst yöneticinin iç denetçilerden birisini iç denetim birimi başkanı olarak görevlendireceği belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere, iç denetim birimi başkanlığı şeklinde bir birim kurulması öngörülmekle birlikte, böyle bir birimin hukuki varlık kazanmasına ve bu birime iç denetim birimi başkanı unvanlı bir kadronun tahsis edilmesine yönelik olarak herhangi bir kanuni düzenleme yapılması söz konusu değildir. Özetleyecek olur isek, bakanlıkların merkez teşkilatı bünyesinde "iç denetim birimi başkanlığı" şeklinde düzenlenmiş bir birim bulunmamaktadır. Ayrıca, Bakanlıklara tahsis edilen kadroların gösterildiği 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetveller incelendiğinde, "iç denetim birimi başkanı" unvanlı bir kadronun da olmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, bakanlıkların merkez teşkilatlarında yer alacak hiyerarşik kademelerin (hangi birimin hangi birime bağlı ve kime karşı sorumlu olduğunun) gösterildiği 3046 sayılı Kanunun 15'nci maddesinin (a) bendi uyarınca şube müdürlükleri daire başkanlıklarına bağlı olarak düzenlenmektedir.

Buraya kadar yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde henüz hukuki varlık kazanmamış olan ve daire başkanlığı statüsünde bulunmayan İç Denetim Birimi Başkanlığı'na bağlı olarak şube müdürlüğü kurulmasının, yukarıda belirtilen hükümlerin yanı sıra mevcut teşkilatlanma ve uygulama ile de uyumlu olmayacağı değerlendirilmektedir.