Uyarma ve kınama cezalarına itiraz

Bölge Müdürleri tarafından verilen "Uyarma" ve "Kınama" cezalarına karşı yapılacak itirazların hangi disiplin amiri tarafından inceleneceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 125, 135 Tarih : 07/11/2005
Kaynak 25 sayılı bülten 49. sayfa

???. Bölge Müdürleri tarafından verilen "Uyarma" ve "Kınama" cezalarına karşı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135 nci maddesi uyarınca yapılacak itirazların hangi disiplin amiri tarafından inceleneceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir." hükmü ile 24.10.1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, dokuzuncu ve on birinci fıkralarında; "... illerde valiler, ... buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler...
Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, kaymakam ilçe, valiler il, belediye başkanları belediye teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler.
Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir.
Ancak, bölge müdürlüklerinde bölge müdürleri il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında, il idare şube başkanları ise ilçe idare şube başkanları ve ilçe teşkilatında görevli memurlar hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir."
hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, Bölge Müdürlerinin doğrudan verdikleri uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın ceza verilen memurun çalıştığı ilin valisine yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.