Üyesi olduğu sendikanın başka bir subesi yönetim kurulunda görev alamayacağı

Sağlık Ocağında Laboratuar Teknisyeni olarak görev yapmakta olan personelin üye olduğu sendika şubesi dışında başka bir şubenin yönetiminde görev alması ve bu görevinden dolayı ücretsiz izine ayrılması hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 7, 18 Tarih : 04/08/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 9. sayfa

Bakanlığınız taşra teşkilatı, ? İli ... Sağlık Ocağında Laboratuar Teknisyeni olarak görev yapmakta olan personelin üye olduğu sendika şubesi dışında başka bir şubenin yönetiminde görev alması ve bu görevinden dolayı ücretsiz izine ayrılması hususlarında Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tüzük" başlıklı 7'nci maddesinde; " Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
??,
j) Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurulların toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şubelerin temsil şekli..,," hükümleri yer almaktadır.
Ayrıca, Mezkur Kanununun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 18'inci maddesinde; "?., ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir sendika şubesinin faaliyet alanı ile görev ve yetkilerinin, sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilmesi gerekmektedir. İlgili Tüzük hükümlerine göre personelin daha önce çalıştığı işyeri olan ? İli ? İlçesinin, ? İli Şube Başkanlığının faaliyet alanı kapsamında bulunması durumunda Başkanlık görevini yürütebileceği ve ücretsiz izinli sayılabileceği, ilgili Şube Başkanlığının faaliyet alanına girmeyen bir yerde çalışıyor olması durumunda ise bu görevi yürütmesinin mümkün bulunmadığı ve ücretsiz izinli sayılamayacağı değerlendirilmektedir.