Yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceği

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvele dahil olarak yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödeneceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 25 Tarih : 29/01/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 4. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, Hukuk Müşavirliğinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvele dahil olarak yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personele avukatlık vekalet ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25/a maddesinde, ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvan ve dereceleri gösterilen personelin aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında ise, "Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez. hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)
Ancak, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 7/6/1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/1/1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk müşavirleri ve avukatlar için 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır." denilmektedir.
Yukarıdaki hükümde atıf yapılan, 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde Devlet lehine sonuçlanan davalardan dolayı hükme bağlanıp tahsil edilen vekalet ücretlerinin dağıtımından yararlandırılacak personel ve dağıtım oranları belirtilmiş olup, buna göre lehe sonuçlanan davalardan dolayı hükmedilip tahsil olunan vekalet ücretlerinin % 70'inin maaşlı veya ücretli avukata % 30'unun ise hukuk işleri müdürü ve hukuk müşaviri ile icra işlemini takip eden memurlara dağıtılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüz Hukuk Müşavirliğinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvele dahil olarak yazı işleri ve takip müdürü kadrosunda görev yapan personelin aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Kanuna tabi olması sebebiyle bu personele avukatlık vekalet ücreti ödenebileceği değerlendirilmektedir.