Memuriyetten istifa eden ve sözleşmeli statüye atan kişinin sözleşme süresi

Memur kadrosunda çalışmakta iken sözleşmeli statüye atanan kişi ile ne kadar süreli sözleşme yapılacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6 Tarih : 07/11/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 50. sayfa

Kamu kurum ve kuruluşları emrinde çalışmakta iken Kurumunuz emrine ataması yapılan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereği 6 aylık sözleşme yapılıp yapılamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 29/01/1990 tarihli ve 20417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 23/11/2005 tarihli ve 26002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/9619 sayılı 2006 yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin (a) bendinin ikinci fıkrasında; "Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2005 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)'u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya mühendis, makinist, makasçı ve benzeri diğer teknik nitelikleri haiz olması şartları aranır." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; sadece ilk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılması gerektiği, başka bir kamu kuruluşunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlardan usulüne uygun olarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonlara atananların ise 6 aylık deneme süresine tabi olmayacakları değerlendirilmektedir.