Sınavı yedek olarak kazananların atanmalarının 2 yıllık süre ile sınırlı olduğu

Kısım müdürü unvanlı kadro için yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olup, ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik?in Resmi Gazetede yayımlanma tarihi olan 12/03/2010 tarihine kadar ataması yapılamayan yedek durumundaki personelin, aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar atanabilmeleri hususunun iki yıllık süreyle sınırlı bulunduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 07/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 205. sayfa

Kısım müdürü unvanlı kadro için Genel Müdürlüğünüzce düzenlenen görevde yükselme eğitimi sonunda 19/08/2007 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavını kazanıp da yedekte bulunan personelin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in Resmi Gazetede yayımlanma tarihi olan 12/03/2010 tarihine kadar, atamaları yapılamadığından ve mezkur Yönetmelik ile Genel Yönetmeliğe, duyurulan kadro veya pozisyonlardan boş kalan veya boşalanlara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık sınırlayıcı hüküm getirildiğinden bahisle, söz konusu personelin atamalarının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.


Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin değişik 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Duyurulan kadro veya pozisyonlardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir." hükmü; geçici 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi bitmiş olan görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 25/07/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 29'uncu maddesinde ise, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.