Sözleşmeli personelden aylıksız izinli olanların, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tedavi yardımı giderleri

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmeti veya diğer sebeplerle aylıksız izinli sayılan personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tedavi yardımı giderlerinin kurumunca karşılanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4456 / 15 Tarih : 30/01/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 5. sayfa

Genel Müdürlüğünüz mevzuatında konuya ilişkin açıklık olmadığından bahisle, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getiren personel ile ücretsiz izinli olanların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tedavi yardımı giderlerinin Banka tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütüleceği, Banka personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayılarının Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceği, Banka personelinin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarının; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükme istinaden çıkarılan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Personel Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ?5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilen personelin tedavi yardımı ve hastalık raporları hakkında Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.? hükmü, 118 inci maddesinde ise, ?Bu Yönetmelikte yer almayan, ya da açıklık bulunmayan konularda karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı?nın uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sayıştay Genel Kurulunun 15.3.1988 tarih ve 19755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan E: 1988/1, K: 4620/1 sayılı Karar'ında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi gereğince aylıksız izin alan memurun aylıksız izin süresi zarfında aylık ve aylığa bağlı ödemelerden yoksun kalmasının, kişinin statüsünün devam etmesine engel teşkil etmeyeceği belirtilmiş olup, bu durumdaki memurların kendisinin, eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumunca karşılanması gerektiği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki açıklama ve hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine tabi olan personelden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinde sayılan haller sebebiyle ücretsiz izinli olanların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tedavi yardımı giderlerinin Banka tarafından karşılanabileceği değerlendirilmektedir.