Geçici personelin siyasi partilere üye olamayacağı

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Bakanlığınız emrine atamaları teklif edilen personelden siyasi parti üyesi olduğu tespit edilenlerle, üyeliklerinin devamı süresince sözleşme imzalanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 29/07/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 206. sayfa

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Bakanlığınız emrine atamaları teklif edilen personelden siyasi parti üyesi olduğu tespit edilenlerle sözleşme imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 04/02/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/12/2009 tarihli ve 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 8 inci maddesinde, "Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir" hükmü yer almakta olup; 125 inci maddesinin E bendinde siyasi partiye üye olma, Devlet Memurluğundan çıkartılma disiplin cezasını gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiştir.

Bu itibarla, özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Bakanlığınız emrine atamaları teklif edilen personelden siyasi partilere üye oldukları tespit edilenlerle, bu üyeliklerinin devamı süresince sözleşme imzalanmasının mümkün bulunmadığı hususunu bilgilerinize arz ederim.