Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosundan şube müdürü kadrosuna atama

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosunda görev yapmış olması ve mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, şube müdürü unvanlı kadroya naklen atanması hususunun Kurumunuzun takdirinde bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 24/11/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 52. sayfa

Daha önce Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosunda görev yapan ve halen Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünde memur kadrosunda çalışan ...'ın, Müsteşarlığınız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre şube müdürü kadrosuna naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 61'inci maddesinin birinci fıkrasında, " istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 21/05/2005 tarihli ve 25821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinin (a) bendinde şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68'inci maddesinde öngörülen şartları taşımak" gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçen personelin daha önce asaleten basın ve halka ilişkiler müşaviri olarak görev yapmış olması ve mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla, şube müdürü unvanlı kadroya naklen atanması hususunun Kurumunuzun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.