Koonfedarasyon yönetim kurulu üyeliğini kaybeden sendika yönetim kurulu üyeliği nedeniyle aylıksız izin kullanılması

Hem sendika hem de konfederasyon yönetim kurulu üyesi olan ve sendika yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla aylıksız izne ayrılan ancak 2-3 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan Sendika Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçilemeyen ilgilinin Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinin devam ettiğinden bahisle aylıksız izninin devam edip etmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 13/02/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 6. sayfa

Konfederasyonunuza bağlı ???. Yönetim Kurulu Üyeliğine bilahere de Konfederasyonunuzun Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve ????. Yönetim Kurulu Üyeliği dolayısıyla aylıksız izne ayrılan ???????ın 2-3 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan ???? Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçilemediği ancak Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinin devam ettiğinden bahisle aylıksız izninin devam edip etmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşlerinin incelendiği yazı incelenmiştir.

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ?Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi? başlıklı 24/6/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ?Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar.? dokuzuncu fıkrasında ise ?Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.? hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümler ışığında; hem bir sendikanın, hem de bir konfederasyonun yönetim kurulu üyesi olan ve yukarıda zikredilen hükümler çerçevesinde her iki yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla da aylıksız izin hakkından yararlanabilme imkanına sahip bulunan, ancak bunlardan birini idareye bildirmek suretiyle aylıksız izne ayrılan ilgilinin, uhdesinde bulunan yönetim kurulu üyeliklerinden birinin sona ermesi halinde, yönetim kurulu üyeliğinin sona erme tarihini takip eden bir ay içerisinde durumunu yazılı olarak idareye bildirmesi kaydıyla konfederasyon yönetim kurulu üyeliği süresince mezkur Kanunun aylıksız izne ilişkin hükmünden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.