Özel kalem müdürü şef unvanlı kadrolara atanması

Özel kalem müdürü olarak görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan şartları taşımanız kaydıyla, şef unvanlı kadrolara atanmanızın, Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50,59 Tarih : 28/11/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 53. sayfa

Daha önce Çevre Bakanlığında Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yaptığınız, halen Kültür ve Turizm Bakanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalıştığınız ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunuzdan bahisle, şef kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 61'inci maddesinin birinci fıkrasında, " istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Adı geçen Genel Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce asaleten özel kalem müdürü olarak görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan şartları taşımanız kaydıyla, şef unvanlı kadrolara atanmanızın, Kurumunuzun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.