Geçici süreli görevlendirme

Bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memurların diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici sureli görevlendirilmeleri hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 8, 9 Tarih : 12/07/2002
Kaynak 22 sayılı bülten 60. sayfa

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Uzman olarak görev yapan........... ...... in Yenimahalle Belediyecinde münhal bulunan I.dereceli Başkan Yardımcısı kadrosunda 657 sav ılı Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre geçici süreli olarak görevlendirilmesine ilişkin ilgi (a) yazıya, ilgi (b) yazıda yer terilen hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, bu defa sözkonusu maddenin (e) bendi gereğince konu hakkındaki Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi (c) yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde. "Bu Kanuna tabi memurlara 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.

Yukarıdaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder." hükmü ile Ek 9 uncu maddesinde, "Geçici süreli görevlendirme yoluyla başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Ek Madde 8'e göre görevlendirilen memur hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar. c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir. d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır. e) Geçici türeli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararıyla yapılır. Geçici süreli gözlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 31.1.1974 tarih ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde, "a) 7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin baş bir kadronun bulunması, b) Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sûrede sağlanamaması, c) Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması, hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür." hükmü ile 4 üncü maddesinde, "Memur: a) Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin ilgili bulunması, b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi, c) Çalıtığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir." Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi halinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Uzman olarak görev yapan ilgilinin, Yenimahalle Belediyesi Başkanlığında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek mütalaa edilmektedir.