Memur olarak çalışan personelin 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli pozisyonlara atanması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca memur olarak çalışan personelin 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli pozisyonlara atanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 8 Tarih : 28/11/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 54. sayfa

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan ziraat mühendisi ve veteriner hekim kariyerini haiz personelin 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel olarak Genel Müdürlüğünüze naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru statüsünde çalışan personel kamu iktisadi teşebbüslerindeki II sayılı cetvele dahil sözleşmeli personel pozisyonlarına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde atanabilmekte olup, söz konusu KHK'de 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarının II sayılı cetvele tabi pozisyonlara naklen atanmasını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 13/3/1990 tarih ve 02162 sayılı yazımızda yer alan I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde, "Sözleşmeli personelin naklen atanması sözkonusu olmadığından, bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması, açıktan işe alma niteliğindedir. Aynı şekilde, Bakanlıklar veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur veya diğer statüler altında çalışan kamu görevlilerinin teşebbüs veya bağlı ortaklıklarında görev alması de açıktan işe alma olarak izne tabi bulunmaktadır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan ziraat mühendisi ve veteriner hekim kariyerini haiz personelin 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel olarak Genel Müdürlüğünüze naklen atanamayacağı değerlendirilmektedir.
Ancak, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 8 ve 58 inci maddeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2006 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 17/10/2005 tarihli ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 3/a maddesi çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin Genel Müdürlüğünüzde münhal bulunan memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle sınava dahil olmadan açıktan atanmaları Kurumunuzun takdirinde bulunmaktadır.