Aday devlet memuruna sağlık izni verileceği

Aday memura 657 sayılı DMK'nın 103'üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 1 aylık sağlık izni verileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 103 Tarih : 02/11/2009
Kaynak 31 sayılı bülten 16. sayfa

?. Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan ve henüz 1 yılını doldurmayan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103'üncü maddesi gereğince 1 aylık sağlık izni verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir ay sağlık izni verilir." hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca, 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 24'üncü maddesinde; "Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir." hükmü, 24.7.1985 tarih ve 85/9727 sayılı Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 3'üncü maddesi ise; "Radyasyon güvenliğine ilişkin hizmetler, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince yürütülür." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, söz konusu personelin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına bağlı Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince "Radyasyon Görevlisi" sayılmaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mezkur 103'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden sağlık izninden yararlanabilecekleri, ayrıca, mezkur hükümde ilgili personelin söz konusu izne hak kazanabilmesi için herhangi bir önkoşul bulunmadığı mütalaa edilmektedir.