Özelleştirme sonucu geçici personel olarak istihdam edilenlerin ücretlerinin ve pozisyonlarının değiştirilemeyeceği

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Rektörlüğünüz emrine atama teklifi yapılan personelin hangi birimlerde görevlendirileceğinin Kurumun tarafından kararlaştırılacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 11/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 208. sayfa

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Rektörlüğünüz emrine atama teklifi yapılan personelin hangi birimlerde görevlendirileceği ve böyle bir görevlendirme yapıldığında özlük ve mali hakları ile hizmet sözleşmesinde değişiklik yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 20/10/2004 tarihli ve 25619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde göre; 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün (bunların iştirakleri hariç) özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş akdi feshedilenler diğer kamu kurumlarında ihtiyaç duyduğu birimlerde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilmektedir.

Diğer taraftan, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/12/2010 tarihli ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 3 üncü maddesinde, "?Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz?" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, özelleştirme işlemleri sonrası iş sözleşmesi feshedilerek 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde geçici personel statüsünde istihdam edilmesi amacına yönelik bu düzenleme çerçevesinde Rektörlüğünüz emrine ataması teklif edilerek göreve başlayan söz konusu personelin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu birimlerde görevlendirilebileceği, bu birimlerde amirleri tarafından verilen görevleri yapmaları gerektiği, farklı birimlerde görevlendirmeden dolayı mezkur personelin özlük ve mali hakları ile hizmet sözleşmesinde değişiklik yapılmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.