Belediyede çalışan memurun başka belediyeye geçici süreli görevlendirilmesi

Bir belediyede Müfettiş olarak görev yapan kişinin, başka bir belediyede geçici süreli görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu hk


Kanun / Madde(ler) 657 / 8, 9 Tarih : 25/04/2000
Kaynak 18 sayılı bülten 6. sayfa

..... Belediyesinde Müfettiş olarak görev yapan .....?un ..... Belediyesinde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 9 uncu maddesinin (e) bendinde ?Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararıyle yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir? hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince 15.1.1974 tarih ve 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarının Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği? nin 3 ve 4 üncü maddelerinde geçici süreli görevlendirme halleri ve şartları belirtilmiş olup, 5 inci maddesinde ise ?Kurum, 3 ncü maddede sayılan şartların varolması halinde; geçici süreli olarak görevlendirilecek elemanları sağlamak amacıyla durumu Resmi Gazete ile duyurur.? hükmünü getirmiştir.

Bu itibarla, ..... Belediyesinde Müfettiş olarak görev yapan .....?un ..... Belediyesinde, 657 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde ve mezkur Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlara uyulması kaydıyla geçici süreli görevlendirilmesi uygun görülmektedir.