İstifa eden memurun kpss girip yeniden yerleştirlmeleri

Memur olarak çalışmakta iken istifa edip ayrılan ve KPSS sınavına girerek ÖSYM'ye müracaat eden adayların yerleştirmelerine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50, 92 Tarih : 05/12/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 55. sayfa

Milli Savunma Bakanlığında sivil memur olarak çalışmakta iken kendi isteğinizle istifa ettiğinizi belirterek KPSS'ye girerek yapılan yerleştirme işlemlerinde yerleştirilmeniz durumunda atamanızın yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep ettiğiniz ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20 nci maddesinde, "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler." hükmü, çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenleyen 97 nci maddesinde ise; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar."
hükmü yer almakta olup, çalıştığı kurumdan istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılanların, yeniden Devlet memurluğu görevine atanabilmeleri mezkûr hükümlerde yer alan bekleme süreleri geçtikten sonra yapılabilmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.
Mezkûr Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, memur olarak görev yapmakta iken istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılanların bekleme sürelerini müteakip, en son öğrenim düzeyinden Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmeleri ve müteakiben ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilebilecek yerleştirme işlemlerine başvurarak puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri halinde atanmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.